Actievoerders spreken zich uit tegen windturbines in De LutteSpandoek geen windturbines nationaal landschap Noord Oost Twente (Foto: Leon de Man)
Van de redactie | 13-11-2020
DE LUTTE - De actievoerders tegen de windturbines in De Lutte hebben zich opnieuw uitgesproken tegen de voorgenomen plaatsing daarvan in het Nationaal Landschap Noordoost Twente.

"Dat is ook hard nodig, want de bestuurlijke lobby om deze turbines kost wat kost er door te drukken, lijkt alsmaar groter te worden", aldus Gerald Notkamp, André Bijkerk en Thom Weterings, die respectievelijk spreken namens aanwonenden Zandhuizerweg en omstreken De Lutte, de gezamenlijke Landgoedeigenaren Lutterzand en omstreken en Stichting Behoud Twents Landschap,

Verzet tegen presentatie

"Wij verzetten ons met name tegen de wijze waarop de plannen nu gepresenteerd worden. Er zijn twee dingen waartegen wij bezwaar hebben en die we onder de aandacht willen brengen. Het eerste betreft de recent gestarte enquête om de mening te peilen van de inwoners van Noordoost Twente. Die enquête betreft de vraag hoe de inwoners denken over windmolens en zonne-energie. Dat lijkt mooi, maar de vragen worden gesteld vanuit een al gemaakte keuze dat 'gemeenten in Noordoost Twente(…) dus ook met zonnevelden en windmolens aan de slag moeten', zo valt in het persbericht van Energie van Noordoost Twente te lezen. Er is daarin geen ruimte om mee te denken over alternatieven. Wij roepen inwoners op wel mee te doen aan deze enquête (www.energievannoordoosttwente.nl/vragenlijst) en via het invullen ervan aan te geven, dat dit de verkeerde vraagstelling is en zich uit te spreken tegen de plaatsing van windturbines.Daarnaast blijft het ondersteunen van onze petitie tegen plaatsing mogelijk. Hierop zijn inmiddels al meer dan 1100 handtekeningen verzameld."
De petitie staat op www.behoudtwentslandschap.petities.nl.

Nationaal Landschap

"De tweede kwestie betreft de status van het Nationaal Landschap. Er wordt door de gemeentebesturen een keuze gemaakt om de grenzen van dit unieke stuwwallen-landschap zó aan te passen, dat op er op acht plaatsen 49 windturbines geplaatst kunnen worden aan de randen van het Nationaal Landschap en dan voort te gaan met een soort verkleind Nationaal Landschap (waarin dan ook nog eens twaalf zogenaamde dorpsmolens van meer dan honderd meter hoog geplaatst kunnen worden."
"Wij herhalen ons standpunt dat er niet aan de status en de grenzen van het Nationaal Landschap getornd mag worden, en alleen ruim buiten de grenzen daarvan eventueel nagedacht kan worden over windturbines, om zo het zicht vanuit het stuwwallenlandschap vrij te houden van windturbines."

Concept Nota Windbeleid

"Door Energie van Noordoost Twente is inmiddels ook een concept Nota Windbeleid opgesteld. Wij komen in de komende weken opnieuw met een zienswijze waarin wij reageren op deze plannen en nog eens actief onze bezwaren onder woorden brengen. Wij erkennen de klimaatproblematiek en onderschrijven de noodzaak van een energietransitie, maar niet ten koste van ons mooie Nationale Landschap! We proberen ook voorstellen te ontwikkelen voor alternatieven voor locaties in minder kwetsbare gebieden en alternatieve relevante oplossingen die wij prioritair vinden in het licht van de energietransitie waaronder wokkelmolens, zonnepanelen op taluds en dergelijke."

De actievoerders gaan volgende week een huis-aan-huis flyeractie verspreiden onder alle bewoners van De Lutte met een oproep hen massaal te ondersteunen door het tekenen van de voornoemde petitie.
"Bij succes hopen we dit uit te rollen over alle kernen in de andere NOT gemeenten. We onderzoeken daarnaast of het mogelijk is te komen tot een Comité van Aanbeveling met prominente Twentenaren die het behoud van ons Nationaal Landschap zonder Windturbines ondersteunen."

Over de grens

Met aanwonenden aan Duitse zijde van de grens (Holt und Haar) wordt inmiddels samengewerkt om zo in gesprek te komen met de gemeenteraad van Bad Bentheim.
"Ook daar bestaan plannen voor een verdere uitbreiding van het aantal windturbines dat er al aan Duitse zijde staat. Genoeg is genoeg. Tenslotte gaan we proberen ook landelijke media te interesseren voor onze activiteiten. De strijd gaat door en wordt wat ons betreft geïntensiveerd!"

 
Volg ons